TTKK (Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja)

 a központ munkatársak kutatások konferenciák oktatás

 

 

A Központ a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Kommunikáció Tanszék részeként működik 2009 óta.

 

A központ vezetője dr. Mészáros József.

 

A Társadalmi és Térbeli Kutatások Központjának (TTKK) célja, hogy társadalomtudományos megközelítésű tudományos és szakértői tevékenységet folytasson a város- és területfejlesztés területein. A kutatási témák közé tartozik a lakáspolitika, közpolitika, energia-hatékony városi környezet, fenntarthatóság, helyi fejlesztés, társadalmi tőke, társadalmi gazdaságtan, integráció, kohézió, migráció és etnicitás. A Központ törekvései kétirányúak: a fenti témakörökben olyan kutatásokat folytat, amelyek eredményei a gyakorlatban és az oktatásban is hasznosíthatók, és a tágabb tudományos, illetve szakmai közéletben megvitathatók, megoszthatók. A tudományos megközelítés és eredmények mellett ezért nagy hangsúlyt helyez a gyakorlatban hasznosítható ismeretek, eljárások és eredmények létrehozására és megosztására. E téren elősegíti a Központ működését, hogy szoros kapcsolatokat ápol a tevékenységi területeiért felelős magyar és német (szövetségi) minisztériummal. A Központ a tevékenységi területeihez kötődő magyarországi és európai műhelyek között kapcsolatot kiépítve tudásközpontként működik, és erősíti a különböző részterületeken dolgozók közötti tudományos és oktatási együttműködést kutatókkal, szakemberekkel és a kutatásokba bekapcsolódni kívánó hallgatók számára.

Céljai elérése érdekében a Központ kutatásokat, fórumokat, konferenciákat, találkozókat és tudományos párbeszédet szervez a tevékenységi területeibe tartozó témakörökben a tudományos és a szakmai közösségek képviselőinek bevonásával. Céljai között szerepel, hogy összefogja a gyakorlati szakembereket, tudásukat és tapasztalataikat fölhasználva szakmai hálózat építsen ki és működtessen, együttműködésben hasonló területeken működő más csoportokkal, szervezetekkel.

A Központ tagjainak tevékenységi területe a társadalomtudományok széles skáláját öleli át (szociológia, közgazdaságtan, urbanisztika, politológia, stb.) és gondolkodásukban a társadalom térbeli és közösségi vetülete egyaránt alapvető fontossággal bír. A Központ célja a tagok kutatásai és oktatási tevékenységei tapasztalatainak felhasználásával és összegzésével széles körű, gyakorlatias tudásbázis kialakítása és folyamatos fejlesztése. 2002-től a Központ tagjai a hagyományos képzésű közgazdász-gazdálkodási oktatás keretében „Regionális Gazdaságtan és Településfejlesztés” című nappali és kiegészítő tagozatú szakirányt működtettek, és ebben a Központ Budapesten lakó tagjai az oktatás oroszlánrészét végezték. A szakirányon több mint száz hallgató végzett az elmúlt években. A tanszék e szakirány hagyományait folytatva a Környezetgazdaságtan tanszék gesztorálásával 2009 óta megvalósuló „Regionális és Környezeti Gazdaságtan” mesterképzésben vesz részt a regionális- és városfejlesztéshez kötődő tárgyak oktatásával és diploma-témavezetéssel. A TTK-hoz kötődő oktatók az Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszékével együtt alapítóként vesznek részt a 2015. őszén induló Jövőtudatos településfejlesztés mesterszak / MSc Sustainable Urban Development angol nyelvű MSc képzésben.

A képzések szervezése és az itt megvalósuló oktatási és konzultációs tevékenység adott alkalmat az e területen dolgozó szakemberekből és oktatókból hálózat kiépítésére, amely hosszabb távon előhívta a Központ megalapítását. A Központ multidiszciplináris jellege tükröződik tagjainak és a hozzá kötődő hálózat résztvevőinek változatos tudományos és szakmai összetételében. Tagságának alapját szociológusok, közgazdászok, város- és regionális kutatók, tervezők alkotják, míg a csatlakozó hálózatban megtalálhatók ezeken túl még építészek, építőmérnökök, geográfusok is. A Központ tagjainak publikációi a magyar, angol és német nyelvterület tudományos és szaksajtójában jelennek meg.

A szakemberek mellett a Központ fokozott hangsúlyt fektet a hallatók kutatásokba és a tudományos tevékenységekbe való bevonására.

A Központ legutóbbi kutatásai közül a legjelentősebb a 2010 májusától 2013. augusztusáig zajlott, kerületi szintű energiahatékony városfejlesztés lehetőségeit vizsgáló “EnSURE” EU Central Europe projekt, amelyben partnerként vett részt, feladata részben a projekt nemzetközi tudományos testületében való munka és az azt összefoglaló Kompendium elkészítése, illetve Óbuda-Békásmegyer fenntartható energiahatékonysági városfejlesztési stratégiájának kidolgozása (SEAP) volt. Ennek keretében kvalitatív és kvantitatív módszerekkel tárta föl a helyzetet és adatok felhasználásával készítette el a stratégiát külső energetikai szakemberek bevonásával. Mindemellett a TTKK 2009-től részt vesz a BME 'Fenntartható Energetika' kutatóegyetemi projektjében. Ennek a keretében az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékkel együttműködve végez innovatív jellegű méréseket a háztartási energiafogyasztás egyes rejtett aspektusainak feltárása érdekében.

Korábban az Újbuda Önkormányzata megbízásával 2009-ben a TÁRKI-val közösen végzett kutatást a központ, amely az Önkormányzat által vezetőpartnerként szervezett Q-Ageing nemzetközi Interreg kutatás kerületi helyzetfelmérését végezte el kvantitatív és kvalitatív módszerek fölhasználásával és készített ez alapján a kerület időskorú lakosságát elemző jelentést. Ezt megelőzőleg a Központ tagjai számos, a térbeliség és társadalom témaköréhez kötődő kutatásban vettek részt. A tanszékhez tartozó oktatók és kutatók jelenleg az alábbi témakörökben végeznek kutatásokat: Belföldi vándorlás, kisebbségek, Szociális gazdaság, Budapest külső területeinek és agglomerációjának fejlődésének társadalmi-gazdasági aspektusai, nagyvárosok belső területének megújításának társadalmi-gazdasági kérdései.

2010 tavaszán Összecsomózva címmel a Közgazdaságtan Tanszékkel közösen konferenciát szervezett a budapesti agglomeráció fejlődésének témakörében.  2011 és 2012 tavaszán konferencián jártuk körbe az energiahatékony városfejlesztés kérdéskörét, Energikus város és Kis rezsi - Nagy jövő címmel. 2012-ben az Urbanisztika Tanszékkel az angol nyelvű Fenntartható városfejlesztés MSc képzést előkészítendő tartottunk konferenciát Jövőtudatos városfejlesztés címmel.